Wine
Wine
W - 01. სუვენირული სადგამი ერთი ბოთლისთვის
W - 02. ბოკალების დამჭერი/საყრდენო “GLASS HOLDER”
W - 03. დასაკეცი სტელაჟი “OTTO”
W - 03. დასაკეცი სტელაჟი “OTTO MINI”
1 - M. ღვინის სტელაჟი Q.( 3 - 6 ) MINI W - 05. ღვინის სტელაჟები-სკები W - 06. უჯრა ღვინისთვის - 0,75 ლ
W - 07. უჯრა ღვინისთვის - 1,5 ლ
W - 08. უჯრა ღვინისთვის - 0,05 ლ
Т - 03. სადგამი ბოკალებისთვის
Т - 04. სასმელების გამაცხელებელი/შემათბობელი
Т - 05. ღვინის ქულერი
Т - 06. ვედრო ყინულისთვის
Т - 15. ლანგარი „ზედა კიჩო“
Т - 16. ლანგარი „ქვედა კიჩო“
Т - 17. ლანგარი “Martvili”
Т – 27. სამაგიდე ქვესადგამი Tray-Jak
Т - 21. სადგამი ხმლისთვის

W - 07. უჯრა ღვინისთვის - 1,5 ლ

Added to
в wish list
Table
Table
Wine
Wine
Mobili
Mobili
Indoors
Indoors
ALL    RIGHTS    RESERVED    ©    CONTESI    2007